Tehnični pregledi

Tehnični pregled vozila je postopek, v katerem se ugotavlja brezhibnost vozila za varno udeležbo v cestnem prometu.

Tehnični pregled mora vozilo opraviti periodično, periodo pa določa 49. člen Zakona o motornih vozilih (ZMV-1, Ur.l. 75/17) in sicer:

(1) Prvi tehnični pregled se izvede:
1.      eno leto po prvi registraciji za:
–  tovorna vozila in sedlaste ter cestne vlačilce,
–  vozila za prevoz nevarnega blaga, ki jih je treba v skladu s predpisi posebej označiti,
–  delovna vozila,
–  avtobuse,
–  priklopna vozila, razen za lahke, bivalne in traktorske priklopnike ter posebna priklopna vozila za prevoz čolnov, vodnih skuterjev in drugih priprav za šport in prosti čas, katerih največja tehnično dovoljena masa presega 750 kg in ne presega 3.500 kg,
–  vozila, ki se uporabljajo za javni prevoz potnikov,
–  vozila, ki se uporabljajo za prevoz skupin otrok,
–  vozila, ki se uporabljajo za usposabljanje kandidatov za voznike,
–  vozila za izposojo brez voznika in
–  intervencijska vozila, opremljena kot vozila s prednostjo ali vozila za spremstvo;

2.      štiri leta po prvi registraciji za vsa druga vozila;

3.      pet let po prvi registraciji za mopede, pri katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h;

4.      štiri leta po nakupu za lahke priklopnike, pri čemer se upošteva prvega uporabnika.

(2) Vozila iz šeste, sedme, osme, devete in desete alineje 1. točke prejšnjega odstavka morajo imeti v prometnem dovoljenju vpisan namen uporabe oziroma obliko nadgradnje.

(3) Če s tem zakonom ni določeno drugače, se tehnični pregledi vozil opravljajo najmanj enkrat letno. Tehnični pregledi mopedov, pri katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, se opravljajo na pet let.

(4) Vsakih šest mesecev se opravljajo tehnični pregledi vozil, ki morajo imeti v prometnem dovoljenju vpisan namen uporabe oziroma obliko nadgradnje in so:

1.      vozila, ki se uporabljajo za javni prevoz potnikov,
2.      avtobusi,
3.      vozila, ki se uporabljajo za usposabljanje kandidatov za voznike,
4.      vozila, ki se uporabljajo za prevoz skupin otrok, razen vozil za prevoz skupine otrok, ki so zasnovana in izdelana za prevoz največ osmih potnikov poleg voznika, in
5.      intervencijska vozila, opremljena kot vozila s prednostjo in vozila za spremstvo, razen vozil v lasti prostovoljnih gasilskih društev, ki so po obliki nadgradnje in namenu uporabe gasilska vozila.

(5) Tehnični pregled vozil iz 2. točke prvega odstavka tega člena, za katera je prvi tehnični pregled že opravljen in pri katerih od prve registracije ali leta proizvodnje ni poteklo osem let, mora biti opravljen vsaki dve leti. Lahki in bivalni priklopniki morajo biti tehnično pregledani vsaka štiri leta. Enako velja tudi za priklopna vozila za prevoz čolnov, vodnih skuterjev in drugih priprav za šport in prosti čas, katerih največja tehnično dovoljena masa presega 750 kg in ne presega 3.500 kg.

(6) Ne glede na določbe tega člena se tehnični pregled vozila opravi pred registracijo tega vozila v Republiki Sloveniji, če je vozilo starejše od roka, ko bi moralo enako vozilo iz prvega odstavka tega člena opraviti prvi tehnični pregled.

Tehnični pregled izvajajo strokovne organizacije (podjetja), ki imajo pooblastilo za opravljanje tovrstnih postopkov.

Vozilo na tehnični pregled pripeljete očiščeno, brez tovora (izjeme so potujoče delavnice in podobno). Pregled bosta opravila strokovnjaka, ki sta za to usposobljena in imata opravljen izpit za preglednika. Vozilo med pregledom upravlja preglednik, izjemoma se lahko preglednik odloči, da vozilo upravlja stranka. Vozilo se pregleduje brez demontaže sestavnih delov.

Preglednik je neodvisna strokovna oseba, na katero ni dovoljeno kakorkoli vplivati z namenom dosega boljše ocene brezhibnosti vozila.

Pregled vozila obsega identifikacijo vozila in pregled posameznih sklopov (emisije izpušnih plinov, zavore, podvozje, notranjost vozila, prisotnost obvezne opreme…). Na koncu pregleda boste prejeli potrdilo o tehnični brezhibnosti, na katerem bo navedeno ali je vozilo brezhibno ali pa so bile ugotovljene posamezne pomankljivosti, ki jih je potrebno v določenem času odpraviti.

Pregled vozila traja približno 10 minut za osebno vozilo, lahko pa tudi več kot uro za tovorno vozilo s priklopnikom.

V kolikor je vozilo brezhibno, lahko ob izpolnjevanju ostalih pogojev, opravite podaljšanje registracije vozila.