Zakonodaja EU

Uredba Komisije (EU) 2016/646 z dne 20. aprila 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 692/2008 glede emisij iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 6) (UL L 109, 26.4.2016, str. 1–22) 17 oktobra, 2020 Download View Details
Uredba Komisije (EU) 2016/427 z dne 10. marca 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 692/2008 glede emisij iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 6) (UL L 82, 31.3.2016, str. 1–98) 17 oktobra, 2020 Download View Details
Uredba Komisije (EU) št. 136/2014 z dne 11. februarja 2014 o spremembi Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 glede emisij iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) ter Uredbe Komisije (EU) št. 582/2011 glede emisij iz težkih vozil (Euro VI) (UL L 43, 13.02.2014, str. 12–46) 17 oktobra, 2020 Download View Details
Uredba Komisije (EU) št. 519/2013 z dne 21. februarja 2013 o prilagoditvi nekaterih uredb ter odločb in sklepov na področjih prostega pretoka blaga, prostega gibanja oseb, pravice do ustanavljanja in svobode opravljanja storitev, prava družb, politike konkurence, kmetijstva, varnosti hrane, veterinarske in fitosanitarne politike, ribištva, prometne politike, energetike, obdavčitve, statistike, socialne politike in zaposlovanja, okolja, carinske unije, zunanjih odnosov ter zunanje, varnostne in obrambne politike zaradi pristopa Hrvaške (UL L 158, 10.6.2013, str. 74–171) 17 oktobra, 2020 Download View Details
Uredba Komisije (EU) št. 195/2013 z dne 7. marca 2013 o spremembi Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 glede inovativnih tehnologij za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (UL L 65, 08.03.2013, str. 1–12) 17 oktobra, 2020 Download View Details
Uredba Komisije (EU) št. 630/2012 z dne 12. julija 2012 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 v zvezi z zahtevami za homologacijo motornih vozil s pogonom na vodik ter mešanice vodika in zemeljskega plina glede na emisije ter v zvezi z vključitvijo specifičnih informacij o vozilih, opremljenih z električnim prenosom moči, v opisni list za namen ES-homologacije 17 oktobra, 2020 Download View Details
Uredba Komisije (EU) št. 459/2012 z dne 29. maja 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 glede emisij iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 6) 17 oktobra, 2020 Download View Details
Uredba Komisije (EU) št. 566/2011 z dne 8. junija 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil 17 oktobra, 2020 Download View Details
Uredba Komisije (ES) št. 692/2008 z dne 18. julij 2008 o izvajanju in spremembi Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil (UL L 199, 28.7.2008, str. 1–136) 17 oktobra, 2020 Download View Details
Uredba (ES) št. 715/2007 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2007 o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil (UL L 171, 29.6.2007, str. 1–16) 17 oktobra, 2020 Download View Details
Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/839 z dne 7. marca 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 540/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o ravni hrupa motornih vozil in nadomestnih sistemov za dušenje zvoka (Besedilo velja za EGP.) (UL L št. 138, 24.5.2019, str. 70–73) 17 oktobra, 2020 Download View Details
Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1576 z dne 26. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 540/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevami glede sistema vozila za zvočno opozarjanje za EU-homologacijo vozil (Besedilo velja za EGP.) (UL L 239, 19.9.2017, str. 3–7) 17 oktobra, 2020 Download View Details
Uredba (EU) Št. 540/2014 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o ravni hrupa motornih vozil in nadomestnih sistemih za dušenje zvoka ter o spremembi Direktive 2007/46/ES ter razveljavitvi Direktive 70/157/EGS (UL L 158, 27.05.2014, str. 131–195) 17 oktobra, 2020 Download View Details
Pravilnik št. 138 Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UN/ECE) – Enotne določbe o homologaciji tihih vozil za cestni prevoz glede na njihovo zmanjšano slišnost [2017/71] (UL L št. 9, 13.1.2017, str. 33–63) (UL L št. 204, 5.8.2017, str. 112–113) 17 oktobra, 2020 Download View Details
Pravilnik št. 85 Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UN/ECE) — Enotni predpisi v zvezi s homologacijo motorjev z notranjim zgorevanjem ali električnih pogonskih sklopov, ki se uporabljajo za pogon motornih vozil kategorij M in N, glede na merjenje nazivne moči in največje 30-minutne moči električnega pogonskega sklopa (UL L št. 326 z dne 24.11.2006, str. 55) (UL L št. 323 z dne 07.11.2014, str. 52) 17 oktobra, 2020 Download View Details
Pravilnik št. 59 Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UN/ECE) – Enotni predpisi o homologiranju nadomestnih sistemov za dušenje zvoka (UL L št. 326 z dne 24.11.2006, str. 43) 17 oktobra, 2020 Download View Details
Pravilnik št. 51 Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UN/ECE) – Enotne določbe o homologaciji motornih vozil z vsaj štirimi kolesi glede na emisije zvoka [2018/798] (UL L št. 138, 4.6.2018, str. 1–69) 17 oktobra, 2020 Download View Details
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/621 z dne 17. aprila 2019 o tehničnih podatkih, potrebnih za izvajanje tehničnih pregledov postavk, ki se pregledujejo, o uporabi priporočenih metod pregledov ter določitvi podrobnih pravil o obliki podatkov in postopkih za dostop do ustreznih tehničnih podatkov (Besedilo velja za EGP.) 17 oktobra, 2020 Download View Details
Sklep (EU) 2019/984 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o spremembi Direktive Sveta 96/53/ES glede roka za izvajanje posebnih pravil glede največje dolžine za kabine, ki zagotavljajo boljšo aerodinamičnost, energetsko učinkovitost in večjo varnost 17 oktobra, 2020 Download View Details
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2205 z dne 29. novembra 2017 o podrobnih pravilih glede postopkov obveščanja o gospodarskih vozilih z večjimi ali nevarnimi pomanjkljivostmi, ugotovljenimi med cestnim pregledom tehnične brezhibnosti 17 oktobra, 2020 Download View Details