Avtomobilska zavarovanja

Na podlagi 30. člena Zakona o motornih vozilih (ZMV-1) je za registracijo vozila in torej udeležbo v prometu, potrebno zavarovanje avtomobilske odgovornosti.

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti

Povzročitelj prometne nezgode je do oškodovanca odškodninsko odgovoren. Zavarovanje avtomobilske odgovornosti (“obvezno zavarovanje, AO”) omogoča oškodovancu, da lahko zahteva primerno odškodnino neposredno od zavarovalnice, povzročitelju pa, da ga ta zaveza materialno ne ogroža. Na podlagi sklenjenega zavarovanja zavarovalnica oškodovancu povrne premoženjsko (uničenje ali poškodovanje stvari) ter nepremoženjsko škodo (telesne poškodbe, okvara zdravja ali smrt), ki je nastala zaradi uporabe ali posesti vozila povzročitelja. Zavarovanje velja na območju Slovenije, držav podpisnic Sporazuma med nacionalnimi biroji članic Evropskega gospodarskega prostora in drugih pridruženih članic, držav podpisnic Splošnih pravil ter na območju drugih držav. Potrdilo takšnega zavarovanja za območje izven Republike Slovenije je t. i. zelena karta.

Zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih poškodb

Z zavarovanjem voznika za škodo zaradi telesnih poškodb zavarovalnica povrne pravno priznano škodo, ki jo zaradi telesnih poškodb v prometni nesreči utrpi voznik zavarovanega motornega vozila v primeru, ko je za nezgodo odgovoren sam. Če se voznik v primeru nezgode smrtno ponesreči, zavarovalnica povrne škodo njegovim svojcem.

Nezgodno zavarovanje voznikov in potnikov

Z nezgodnim zavarovanjem se zavarujejo vozniki in potniki za nezgode, ki se pripetijo pri vožnji oz. upravljanju z motornimi vozili in drugimi prevoznimi sredstvi za zavarovane nevarnosti, ki so posledica nezgode: smrt, težje poškodbe ter zlome, izpahe, opekline in poškodbe mehkih tkiv.

Zavarovanje avtomobilskega kaska

Zavarovanje avtomobilskega kaska krije škodozaradi uničenja ali poškodovanja zavarovanih stvari, ki je posledica presenetljivih dogodkov v prometu in mirovanju, ob naravnih in elementarnih nesrečah, izginitvi in tatvini, ter zaradi dejanj tretjihoseb in posebnih dogodkov.

S kasko zavarovanjem lahko zavarujete vse vrste motornih, priključnih, delovnih in tirnih vozil. V primeru popolnega uničenja ali kraje osebnega vozila, ki je mlajši od enega leta starosti, se izplača zavarovalnina v višini nabavne vrednosti nove zavarovane stvari.

Splošno kasko zavarovanje

Zavarovanje splošnega avtomobilskega kaska krije škodo zaradi uničenja ali poškodovanja zavarovanih stvari, ki je posledica presenetljivih in od zavarovančeve ali voznikove volje neodvisnih dogodkov, ki nastanejo:

  • v prometu in mirovanju: prometna nesreča,trčenje, prevrnitev, zdrs ali padec vozila,udarec ali padec kakega predmeta, snega terledenih sveč ali ledenih tvorb;
  • zaradi dejanj tretjih oseb: nasilno ali objestnodejanje, manifestacije in demonstracije;
  • zaradi posebnih dogodkov: padec zračnega plovila,pomoč poškodovanim osebam, preprečevanjevečje škode na stvareh (ravnanje v skrajni sili).

Z dodatnim dogovorom lahko sklenete strojelomno zavarovanje, vendar le skupaj z zavarovanjem splošnega avtomobilskega kaska in kombinacijo B delnega avtomobilskega kaska za isto vozilo. Strojelomno zavarovanje lahko sklenete za vlečna, delovna vozila in stroje ter za delovne naprave na tovornih vozilih, avtobusih, priključnih in delovnih vozilih ter delovnih strojih.
Prav tako lahko z dodatnim dogovorom skupaj s splošnim kasko zavarovanjem zavarujete tudi dodatno opremo vozila, prtljago, zbirke vzorcev trgovskega blaga in druge stvari v vozilu.

Delno kasko zavarovanje

S kombinacijami delnega avtomobilskega kaska lahko zavarujete vozilo pred naslednjimi nevarnostmi:

  • B – požarne nevarnosti in naravne nesreče: zavarovanje krije škodo, ki jo na zavarovanem vozilu povzroči požar, potres, direktni udar strele, nenadno zunanje toplotno in/ali kemično delovanje, eksplozija – razen jedrske, vihar, toča, snežni ali zemeljski plaz, poplava, hudourniška ali visoka voda;
  • D – živali: krita je škoda na zavarovanem vozilu, ki nastane z neposrednim dotikom živali; krita ni posredna škoda, ki je nastala po dotiku živali, kakor tudi ne škoda, ki nastane zaradi poskusa preprečitve neposrednega dotika;
  • E – steklo: krita je škoda zaradi razbitja ali poškodovanja standardno vgrajenih stekel (razen svetlobnih teles in ogledal) na vozilu;
  • H – parkirišče: krita je škoda zaradi poškodovanja ali uničenja parkiranega ali ustavljenega osebnega vozila, ki nastane z neposrednim dotikom neznanega motornega vozila, ter škoda, ki nastane zaradi strešnih snežnih plazov, ledenih sveč ali ledenih tvorb, ki padejo s stavb na parkirano ali ustavljeno vozilo;
  • J – zunanja svetlobna telesa in ogledala: krita je škoda na vozilu zaradi razbitja ali poškodovanja standardno vgrajenih zunanjih svetlobnih teles in ogledal na vozilu; po tej kombinaciji niso krite škode, ki nastanejo kot posledica uresničitve nevarnosti, kritih s kombinacijo K;
  • K – kraja: z zavarovanjem je krita škoda, ki je posledica navadne, vlomske in roparske tatvine, ropa ter protipravnega odvzema vozila (to velja v primeru tatvine vozila v celoti in škode kot posledice prometne nesreče ali pogonske okvare, nastale po tatvini, ropu ali protipravnem odvzemu vozila z namenom, da se vozilo uporabi) ter stroški najema nadomestnega vozila do dne izplačila zavarovalnine po tej kombinaciji (najem največ do 30 dni v primeru tatvine vozila v celoti) in stroški zamenjave ključavnic v primeru tatvine ali izgube avtomobilskih ključev.

Delno kasko zavarovanje lahko sklenete tudi brez splošnega kaska, razen kombinacije K. Kombinacijo B pa lahko sklenete le skupaj z zavarovanjem splošnega kaska ali zavarovanjem avtomobilske odgovornosti. Delno kasko zavarovanje je priporočljivo tudi v primeru
uveljavljanja škode, ki jo sicer že krije splošni kasko (z izjemo B in K kombinacije), saj se v tem primeru ne upošteva odbitna franšiza, dogovorjena pri splošnem kasku (točka 1), in hkrati kot zavarovanec
ne izgubite že pridobljenega bonusa pri plačilu zavarovalne premije splošnega kaska (točki 1 in 2).

Zavarovalnice nudijo še druge možnosti in pakete zavarovanj.

Vir: Zavarovalnica Triglav