Ugotavljanje skladnosti vozil

Ugotavljanje skladnosti cestnih vozil v Republiki Sloveniji je del evropskega sistema preverjanja vozil, ki omogoča, da se dajejo v promet samo vozila, ki ustrezajo veljavnim predpisom in tako zagotavljajo največjo možno stopnjo varnosti v prometu in varovanja okolja.

Za tiste kategorije vozil, ki jih zajemajo usklajeni predpisi (osebna vozila, motorna kolesa, nekateri traktorji), se pregled skladnosti s predpisi opravi samo enkrat v eni od držav Skupnosti (ES-homologacija) in nato velja v celotni Skupnosti. Za ostale kategorije vozil, ki imajo pa samo nacionalno homologacijo, lahko proizvajalec pri nas zaprosi za priznanje tuje nacionalne homologacije in jo običajno tudi dobi, saj po večini ne gre za večja odstopanja od pri nas veljavnih predpisov.

Za to področje skrbi slovenski homologacijski organ in hkrati organ za posamično odobritev vozil, to je Agencija RS za varnost v prometu.

Odvisno od postopka ugotavljanja skladnosti, imamo v Sloveniji različne izvajalce:

  • Neposredni pregled vozil (kot celote), predvsem pri posamični odobritvi (npr. v postopku pridobitve potrdila o skladnosti za vozilo, uvoženo iz druge države EU), izvajajo strokovne organizacije, postopek se imenuje Identifikacija in ocena tehničnega stanja vozila (IOTSV)
  • Tehnične službe opravljajo:
    • homologacijo kategorije vozila
    • ugotavljanje skladnosti vozila, postopek se imenuje posamično odobritev kategorije vozila (POV)
    • ugotavljanje skladnosti predelav (npr. po vgradnji mehanske naprave za spenjanje vozil oz. “vlečne kljuke” na vozilo), postopek se imenuje Posamična odobritev predelanega vozila (POPV) 

Organizacije, ki delujejo kot tehnične službe imajo vsaka svoje pooblastilo za izbrane postopke.